Menu

کمیته پژوهش و نشر

کمیته نشر و پژوهش:

 

اسناد مربوط به کمیته مدیریت عملکرد:

آیین نامه داخلی کمیته پژوهش و نشر

 

دستورالعمل شورای پژوهش و نشر سازمان برنامه و بودجه

به استناد « قانون برنامه و بودجه » مصوب سال 1351 به ویژه بند 1 ماده 5 آن، یکی از وظایف سازمان « انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی – اجتماعی» است. در انجام این وظایف قانونی توجه به امور پژوهشی، تدوین گزارش‌های کارشناسی، انتشار آثار و تولیدات فکری در زمینه‌های موضوعی مرتبط با اهداف و وظایف سازمان مورد توجه قرار گرفته است تا تفکر و دانش توسعه در سازمان بسترسازی، ساماندهی، ارتقاء و گسترش یابد و از آثار پژوهشگران، نویسندگان، کارشناسان و خبرگان نظام برنامه‌ریزی حمایت شود.

در همین راستا « کمیته پژوهش و نشر » براساس شیوه‌نامه مربوط تشکیل می‌شود تا مفاد دستورالعمل شورای پژوهش و نشر سازمان برنامه و بودجه کشور را در سطح استان عملیاتی نماید.

 
دی ان ان