Menu

کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

yes کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری:

yes اسناد مربوط به کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی:

yes هدف از ایجاد کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی:

این کمیته با ترکیب و وظایف مذکور در مصوبه شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 شورای عالی فنآوری اطلاعات و مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری ابلاغیه رییس جمهور محترم برای اجرای نقشه راه دولت الکترونیک (برنامه دوم نقشه راه اصلاح نظام اداری) تشکیل می شود.

yes اهم وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی:

  • تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب.
  • برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیک دستگاه و راهبری اجرای برنامه.
  • تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.
  • تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ...
  • راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه های آن ها.
  • مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.
  • راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فنآوری اطلاعات دستگاه و کارگزارن ارایه خدمات دولتی.
  • راهبری اجرای برنامه فرهگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، توسط دفتر فنآوری اطلاعات یا عناوین مشابه انجام می شود.

دی ان ان