En Fa

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

» دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1399      دانلود فایل

 دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)      دانلود فایل

» دستورالعمل اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1398      دانلود فایل

» آیین نامه اجرایی دبیرخانه بند (ج) ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور      دانلود فایل

» آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور      دانلود فایل

» آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور      دانلود فایل

 

دی ان ان